OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 26
Numer sesji: IV
Rok: 2019

U C H W A Ł A Nr IV/26/2019

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 7 lutego 2019 r


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz .U. z 2018 r., poz.994 ze zmianami ),art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

KAZIMIERZ KURPISZZałącznik do Uchwały Nr IV/26/2019
z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2019

ROZDZIAŁ I

W s t ę p

Celem tego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, promowanie zdrowego stylu życia, oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych służących łagodzeniu skutków społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz .U. 2018 r. poz.2137). Zgodnie z art. 4 ˡ ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez rady gmin.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Włoszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z przepisami w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

ROZDZIAŁ II

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Na terenie gminy Włoszakowice w IV kwartale 2018 r., przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych.
Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych problemów społecznych, takich jak :
- problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież,
- dostępność produktów alkoholowych na terenie gminy,
- problem przyjmowania narkotyków przez młodzież, ich dostępność na terenie gminy, opinie i
postawy wobec substancji psychoaktywnych,
- zjawisko przemocy w rodzinie, postawy i opinie względem tego problemu.

Aby analiza ta była miarodajna, badaniem objęto różne grupy wiekowe respondentów.

Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań są bardzo niepokojące, gdyż aż 78 % uczniów gimnazjum ma już za sobą inicjację alkoholową, podobnie jak wszyscy uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Picie alkoholu przez młodych ludzi może nieść ze sobą zagrożenie i ryzyko wystąpienia poważnych szkód zdrowotnych, emocjonalnych jak i rozwojowych.

Spożywanie alkoholu przed osiągnięciem dojrzałości może skutkować uzależnieniem już po 5 – 6 miesiącach. Według przeprowadzonych badań bieżące picie alkoholu deklaruje 42 % gimnazjalistów i 77 % uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Największy odsetek badanej młodzieży gimnazjalnej wskazał piwo jako alkohol spożywany najczęściej – 70 %, podobnie wskazało 31 % uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo wśród uczniów są osoby deklarujące picie bieżące , a także przyznające się do incydentów upijania się. Alkohol jest przez młodych ludzi traktowany jako sposób, na dobrą zabawę i jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na fakt , iż część młodych respondentów deklaruje, że po raz pierwszy alkohol piła z rodzicami.
Problemem wśród młodych ludzi jest także zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie przyznają, że znają w swoim otoczeniu osoby, które biorą narkotyki – tak zadeklarowało 35 % gimnazjalistów i 31 % uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeżeli chodzi o dorosłych mieszkańców gminy badanie ukazało że, problem jest umiarkowany.
Co dziesiąty badany deklaruje,że alkoholu nie pije wcale, 34 % deklaruje, że pije alkohol 3-4 razy w tygodniu, 18 % dorosłych badanych deklaruje, że pije alkohol kilka razy w miesiącu.

Analiza i interpretacja danych z przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem planowanych działań profilaktycznych na terenie gminy Włoszakowice.

ROZDZIAŁ III

Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania czynności
zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.
2. Współpraca ze szkołami w zakresie szkoleń, prelekcji, pogadanek dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli, pedagogów szkolnych i innych osób zaangażowanych w problematykę związaną ze
zwalczaniem alkoholizmu oraz innych zagrożeń występujących w rodzinach .
3.Organizacyjne oraz finansowe wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia,
instytucje, organizacje kościelne i inne, które będą promowały zdrowy, bezalkoholowy
sposób spędzania czasu.
4. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i jego finansowe wsparcie.
5. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży możliwości
zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach takich jak :
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia w różnych sekcjach działających na terenie gminy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania własne.

6. Finansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zawierające
elementy wiedzy na temat szkodliwości picia napojów alkoholowych oraz używania
narkotyków lub substancji podobnie działających.

7. Organizowanie i finansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane z
problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

8. Finansowe wsparcie dotyczące tworzenia miejsc aktywnego wypoczynku na terenie gminy.

9 .Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami szkół i
Zespołem Interdyscyplinarnym.

10. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań promujących zdrowy styl życia , wspieranie
imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych promujących życie bez używek takich jak :
festyny , turnieje, konkursy oraz inne imprezy sportowe , rozrywkowe lub rekreacyjne .

11.Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, do
której zadań w szczególności należy :
- motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- obsługa Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- kierowanie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia,
- prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych .

12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej realizowanej poprzez :
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych ,
- dofinansowanie szkoleń, kursów, zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów , rodziców lub innych osób zajmujących się problematyką alkoholową,
- dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

13. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w szczególności
prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych oraz elementów
poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

14. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się
z osobami nietrzeźwymi.

15. Wspomaganie organizacyjne i finansowe działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych zagrażających
życiu społecznemu i rodzinnemu.

16. Realizacja innych zadań z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
które nie zostały ujęte w programie, a mogą okazać się niezbędne do zwiększania skuteczności
oddziaływań w tej dziedzinie.

17. Zadania objęte programem mogą być realizowane w trybie przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ IV

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz.2137 ze zmianami ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06