OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Numer uchwały: 31
Numer sesji: IV
Rok: 2019

UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 6.700,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 10.637.973,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 48.837.854,15 złotych, w tym dochodów bieżących 43.903.504,00 złote i dochodów majątkowych 4.934.350,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 6.700,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 2.700,00 złotych i wynosi ogółem 40.074.427,38 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 91.260,00 złotych i ogółem wynoszą 26.839.726,38 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 17.368.269,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 91.260,00 złotych i wynoszą 9.471.457,38 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 93.860,00 złotych i wynoszą 1.989.360,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 100,00 złotych i wynoszą 10.573.117,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich wynoszą 352.224,00 złote,
e) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 4.000,00 złotych i wynoszą 11.263.426,77 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 530.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 złotych, co daje kwotę ogólną 10.637.973,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 51.337.854,15 złotych, w tym wydatków bieżących 40.074.427,38 złotych i wydatków majątkowych 11.263.426,77 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie:
1. W dochodach ( zał. Nr 1 i Nr 2 ) wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 100,00 złotych i pomocy w kwocie 6.600,00 złotych.
2. W wydatkach ( załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 )
1) dokonano regulacji i przeniesień na wnioski złożone przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz urząd gminy,
2) wprowadzono wydatkowanie otrzymanej dotacji,
3) uaktualniono kwoty wydatków majątkowych,
4) uaktualniono kwoty i odbiorców dotacji udzielanych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06