OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Numer uchwały: 34
Numer sesji: IV
Rok: 2019

UCHWALA NR IV/34/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ l. Uchwala się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
l) Projekcie Uchwały - należy przez to rozumieć projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Włoszakowice,
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice,
4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Włoszakowice,
5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,
6) Ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
7) Kodeksie Cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm).

§ 3. Projekt Uchwały powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Statucie dla projektów uchwał Rady.

§ 4. l . Czynności związane z przygotowaniem Projektu Uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów poparcia dla Projektu Uchwały wykonuje Komitet.
2. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady.
3. Komitet może działać przez pełnomocnika lub pełnomocników z uwzględnieniem art. 41a ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym.

§ 5. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu. Zawiadomienie to podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zawiadomienie należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po doręczeniu Przewodniczącemu Rady zawiadomienia o jakim mowa w ust. 2 Komitet rozpoczyna zbieranie podpisów poparcia dla Projektu Uchwały.

§ 6. l . Komitet zbiera podpisy poparcia przez okres 20 dni licząc od dnia następnego po złożeniu zawiadomienia o jakim mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Osoby udzielające poparcia Projektowi Uchwały składają na liście własnoręczny podpis oraz w sposób czytelny wpisują swoje imię , nazwisko, miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny oraz numer PESEL. Wzór listy poparcia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Kampania promocyjna prowadzona jest w okresie o jakim mowa w ust. 1 i służy przedstawieniu oraz wyjaśnieniu przez Komitet treści Projektu Uchwały.

§ 7. l. W terminie 7 dni od zakończenia zbierania podpisów Komitet przedkłada Przewodniczącemu Rady Projekt Uchwały wraz z listami poparcia. Projekt Uchwały podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Przewodniczący Rady informuje Komitet o miejscu i terminie sesji Rady, na której będzie rozpatrywany Projekt Uchwały.
3. Jeżeli liczba podpisów poparcia dla Projektu Uchwały złożonych przez osoby uprawnione jest niższa niż określona w art. 41a ust. 2 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym, Projekt Uchwały nie spełnia warunków o jakich mowa w § 3, osoby tworzące Komitet nie spełniają warunków o jakich mowa w § 4 ust. 2 Przewodniczący Rady powiadamia Komitet o pozostawieniu Projektu Uchwały bez rozpatrzenia.
4. Powiadomienie Komitetu o jakim mowa w ust. 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedstawieniu Radzie.

§ 8. Projekt Uchwały w stosunku, do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, rozpatrywany jest przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wnoszenia Projektu Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz KurpiszUzasadnienie
do Uchwały Nr IV/34/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 7 lutego 2019 r.


Zmianą ustawy o samorządzie gminnym dodany został do ustawy przepis art. 41a dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, który daje prawo grupie mieszkańców wystąpić z taką inicjatywą w postaci projektu uchwały. Grupa ta w przypadku gmin do 20.000 mieszkańców musi liczyć co najmniej 200 osób.
Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje tzw. komitet inicjatywy uchwałodawczej.
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
Przywołany wyżej przepis nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06