OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Numer uchwały: 38
Numer sesji: V
Rok: 2019

UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 661.977,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 286.081,00 złotych i dochodów majątkowych o 375.896,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 375.896,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 4.765.570,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.581.320,90 złotych, w tym dochodów bieżących 44.271.074,75 złotych i dochodów majątkowych 5.310.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 661.977,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co dotyczy wydatków bieżących, których kwota ogółem wynosi ogółem 40.817.894,13 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 589.577,00 złotych i ogółem wynoszą 27.509.743,13 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 297.913,00 złotych i wynoszą 17.700.397,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 291.664,00 złote i wynoszą 9.809.346,13 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 69.500,00 złotych i wynoszą 2.058.860,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.900,00 złotych i wynoszą 10.577.067,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich wynoszą 352.224,00 złote,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.081.320,90 złotych, w tym wydatków bieżących 40.817.894,13 złotych i wydatków majątkowych 11.263.426,77 złotych.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o 148.047,00 złotych, tj. o środki nie wykorzystane w latach ubiegłych, co daje kwotę ogółem 406.747,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz KurpiszUzasadnienie:
1. W dochodach ( zał. Nr 1 i Nr 2 ) wprowadzono
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 202,681 zł
- końcowe dochody z dofinansowania rozbudowy szkoły w Jezierzycach 375.896 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2018 83.400 zł
2. W wydatkach ( załącznik Nr 3, Nr 4 )
1) dokonano regulacji i przeniesień na wniosek urzędu gminy,
2) uaktualniono kwoty dotacji udzielanych,
3) zwiększenie środków dla:
- ŚDS o kwotę 11.017 zł
- Przedszkola o kwotę 193.913 zł
- Szkoły o kwotę 231.000 zł
- Urząd Gminy o kwotę 227.147 zł,
w tym środki alkoholowe 148.047,00 zł i udzielone dotacje 26.500,00 zł,
4) zmniejszenie środków dla GOPS o kwotę -1.100 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06