OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr 40/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 40/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Numer uchwały: 40
Numer sesji: V
Rok: 2019

UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ) oraz art. 2 ust 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 301 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy w roku budżetowym 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie:
Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ stanowiący Gminy jest zobowiązany w okresie do 31 marca każdego roku podjąć uchwałę o utworzeniu Funduszu Sołeckiego lub zaniechaniu jego funkcjonowania. Wzorem lat ubiegłych Gmina nie planuje tworzyć Funduszu Sołeckiego i wydawać poprzez niego środków.
Zadania realizowane przez Gminę realizowane bezpośrednio w budżecie również wykonywane są w poszczególnych wsiach. O celowości i zakresie ich wykonywania informowani są sołtys i mieszkańcy. Sami też zgłaszają potrzeby, które w miarę możliwości trafiają do budżetu i kolejno są realizowane.
W tej sytuacji utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków zdaje się niecelowe, gdyż efekt końcowy w istocie jest osiągnięty, a po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania funduszu sołeckiego stwierdza się, że takie rozdrobnienie środków budżetowych nie sprzyja ich racjonalnemu wydatkowaniu.
W ostatnich latach realizowano kilka dużych inwestycji, na które proporcja dofinansowania była wyższa jak w przypadku Funduszu Sołeckiego i właśnie na te zadania trzeba było zabezpieczyć środki na wkład własny. Rok 2020 będzie rokiem zakończenia jednych i jednocześnie rozpoczęcia kolejnych planowanych dużych inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym.
Podjęcie przedmiotowej uchwały na następny rok budżetowy nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w kolejnych latach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06