OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Numer uchwały: 41
Numer sesji: V
Rok: 2019

U C H W A Ł A Nr V/41/2019
----------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 10 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 264 poz. 4188, z 2019 r. poz. 1528) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach na terenie Gminy Włoszakowice:
1) Boguszyn
2) Boszkowo
3) Bukówiec Górny
4) Charbielin
5) Dłużyna
6) Dominice
7) Grotniki
8) Jezierzyce Kościelne
9) Krzycko Wielkie
10) Sądzia
11) Skarżyń
12) Zbarzewo

§ 2
Terminarz Zebrań Wiejskich do wyborów sołtysów i rad sołeckich określa załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/41/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 18 marca 2019 r.

Zgodnie ze Statutami Sołectw w terminie nie później niż 6 miesięcy po wyborach do samorządu gminnego należy zarządzić wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zarządzenie wyborów należy do kompetencji Rady Gminy. Rada Gminy w uchwale określa dzień, godzinę miejsce Zebrania Wiejskiego do Wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ponadto spośród radnych wyznacza przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.

Zasady dotyczące wyborów samorządów wiejskich są następujące:
- termin Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty,
- Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
- kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie przed Zebraniem Wiejskim wyznaczonemu przewodniczącemu lub bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim,
- Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala w głosowaniu Zebranie Wiejskie przed przeprowadzeniem wyborów Rady Sołeckiej,
- wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie trzech osób wybrana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego,
- z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół wyników wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
- za wybranego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06