OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Numer dokumentu: 26
Rok: 2019


ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 1.575,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w całości zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 10.721.037,75 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.582.895,90 złotych, w tym dochodów bieżących 44.272.649,75 złotych i dochodów majątkowych 5.310.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 1.575,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, co dotyczy wydatków bieżących, których kwota ogółem wynosi 40.819.469,13 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 1.050,00 złotych i ogółem wynoszą 27.510.793,13 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 8.300,00 złotych i wynoszą 17.692.097,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 9.350,00 złotych i wynoszą 9.818.696,13 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.058.860,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 525,00 złotych i wynoszą 10.577.592,00 złote,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich wynoszą 352.224,00 złote,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.575,00 złotych, co daje kwotę ogólną 10.721.037,75 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.082.895,90 złotych, w tym wydatków bieżących 40.819.469,13 złotych i wydatków majątkowych 11.263.426,77 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.Wójt Gminy Włoszakowice
Robert KasperczakUzasadnienie:

Zmian dochodów ( załącznik Nr 1 i 2 ) dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji dla Urzędu Gminy z zakresu wyborów o 300,00 złotych oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu Karty Dużej Rodziny o 750,00 złotych i sprawowania opieki o 525,00 złotych, a wydatków ( załącznik Nr 3 i 4 ) wprowadzając zadania wynikające z przyznanych dotacji oraz dokonując przeniesień na wniosek złożony przez urząd.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06