OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charbielin i Boszkowo

Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charbielin i Boszkowo

Numer uchwały: 49
Numer sesji: VI
Rok: 2019


UCHWAŁA Nr VI/49/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charbielin i Boszkowo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 pkt 1 i pkt 4, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:
1) położonej w Charbielinie oznaczonej numerem działki 90, o powierzchni 0,3900 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00067350/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) położonej w Charbielinie oznaczonej numerem działki 93, o powierzchni 0,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00067350/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) położonej w Charbielinie oznaczonej numerem działki 99, o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej KWPO1L/00067350/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
4) położonej w Charbielinie oznaczonej numerem działki 109, o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00067350/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
5) położonej w Boszkowie oznaczonej numerem działki 116, o powierzchni 0,0400 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00066568/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
6) położonej w Boszkowie oznaczonej numerem działki 133/1, o powierzchni 0,0099 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00066567/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
7) położonej w Boszkowie oznaczonej numerem działki 117/6, o powierzchni 0,1236 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00066513/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
8) położonej w Boszkowie oznaczonej numerem działki 117/7, o powierzchni 0,0012 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00066513/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
9) położonej w Boszkowie oznaczonej numerem działki 117/21, o powierzchni 0,1268 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00066513/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Darowiznę o której mowa w ust. 1 przyjmuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Gminę Włoszakowice w zakresie gospodarki wodnej oraz dróg gminnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VI/49/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019 r.

Wójt Gminy Włoszakowice w 2013r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej orzekającej o przejściu prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek: 90, 93, 99, 109 obręb Charbielin, 117/6, 117/7, 117/21, 116, 109 obręb Boszkowo, na rzecz Gminy Włoszakowice.
Wojewoda Wielkopolski wydanymi decyzjami administracyjnymi orzekł o przejściu prawa własności ww. działek na rzecz Gminy Przemęt, uzasadniając rozstrzygnięcie tym, że nieruchomości z obrębu Charbielin i obrębu Boszkowo w dniu ustawowej komunalizacji tj. 27 maja 1990r. były położone na terenie gminy Przemęt.
Wójt Gminy Włoszakowice oraz Wójt Gminy Przemęt złożyli odwołania od wydanych decyzji do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
W związku z powyższym Gmina Włoszakowice oraz Gmina Przemęt porozumiały się w sprawie przeniesienia prawa własności przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice poprzez dokonanie darowizny przez Gminę Przemęt.
Przedmiotowe działki stanowią:
1) działka nr 90 obręb Charbielin – rów melioracyjny; 2) działka nr 93 obręb Charbielin – drogę gruntową; 3) działka nr 99 obręb Charbielin – rów melioracyjny; 4) działka nr 109 obręb Charbielin – rów melioracyjny; 5) działka nr 116 obręb Boszkowo – nieużytek (rów melioracyjny); 6) działka nr 133/1 obręb Boszkowo – rów melioracyjny; 7) działki nr 117/6, 117/7, 117/21 – drogi gruntowe (fragmenty ul. Bocznej, Młyńskiej, Akacjowej).
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06