OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 50
Numer sesji: VI
Rok: 2019

(opublikowano:  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5194 z dnia 24 maja 2019 r.)

UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dyrektora w szkołach lub zespołach szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Kart y Nauczyciela, do wysokości:
1) 7 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w szkole lub w zespole szkół
nie przekracza 3,
2) 5 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w szkole lub w zespole szkół wynosi
co najmniej 4 i nie przekracza 16,
3) 3 godziny, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w szkole lub w zespole szkół wynosi
co najmniej 17.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze wicedyrektora w szkołach lub zespołach szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości:
1) 10 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w szkole lub w zespole szkół
nie przekracza 16,
2) 7 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w szkole lub w zespole szkół wynosi co najmniej 17.


§ 2.
Tygodniowy obowiązujący wymiar zajęć o którym mowa w § 1, przysługuje również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 3.
Traci moc § 9. ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/260/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06