OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie: określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie

Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie: określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie

Numer uchwały: 52
Numer sesji: VI
Rok: 2019

(opublikowano:  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5199 z dnia 24 maja 2019 r.)

UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach
w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1508 – ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Schronienie przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.

§ 2.

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zwracają poniesione koszty udzielonego schronienia w części lub w całości zgodnie
z zasadami zawartymi w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Koszt udzielonego schronienia zmienia się corocznie i jest ustalany na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie ze Schroniska można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych wydatków w części lub całości w szczególności w sytuacji:
a) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku lub innej
placówce
b) ponoszenia wysokich kosztów leczenia z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
c) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


U Z A S A D N I E N I E


Stosownie do treści art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, o którym mowa
w Uchwale przedstawia się następująco:
1) dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
2) dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.

Koszt jednego noclegu w Schronisku co roku ulega zmianie i ustalany jest Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej we Włoszakowicach.

Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację obowiązku wynikającego
z ustawy o pomocy społecznej.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06