OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer uchwały: 54
Numer sesji: VI
Rok: 2019

(opublikowano:  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5192 z dnia 24 maja 2019 r.)

U C H W A Ł A NR VI / 54 / 2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 13 maja 2019 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6 „l” ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zmianami)18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co
następuje:


§ 1
Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia
i Zbarzewo pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 2
Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:

1) Boguszyn Grażyna Tomowiak,
2) Bukówiec Górny Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo Ines Piotrowska,
4) Dłużyna Aniela Poloszyk,
5) Dominice Mateusz Krystians,
6) Grotniki Łukasz Chałupka,
7) Jezierzyce Kościelne Agnieszka Przewoźna,
8) Krzycko Wielkie Natalia Walkowiak,
9) Sądzia Zenon Poloch
10) Zbarzewo Halina Łaszczyńska.


§ 3
Ustala się dla inkasentów wymienionych w§ 2 procentowe wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 % wpłat osobiście przez nich zainkasowanych.§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5

Traci moc uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kurpisz Kazimierz
Uzasadnienie do Uchwały nr VI / 54 /2019 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019 roku

Zgodnie z art. 6l pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może uchwalić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów tej opłaty oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Uchwała dotyczy poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszakowice. Ma ona na celu ułatwienie mieszkańcom terminowego wnoszenia opłaty. Ustalenia zawarte w dotychczas obowiązującej uchwale uległy dezaktualizacji, z powodu zmiany inkasentów we wsi Krzycko Wielkie i Zbarzewo oraz rezygnacją z poboru opłaty w drodze inkasa w sołectwie Charbielin i Skarżyń.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Nowak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06