OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer uchwały: 56
Numer sesji: VI
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VI /56/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 21.959,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 10.959,00 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 11.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.858.280,91 złotych, w tym dochodów bieżących 44.537.034,76 złote i dochodów majątkowych 5.321.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 1.696.994,48 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym wydatków bieżących o kwotę 418.072,67 złote i wydatków majątkowych o kwotę 1.278.921,81 złotych.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 418.072,67 złote i po zmianie wynosi ogółem 41.490.967,81 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 142.690,04 złotych i ogółem wynoszą 27.902.561,18 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 44.802,00 złote i wynoszą 17.654.732,21 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 187.492,04 złote i wynoszą 10.247.828,97 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 68.000,00 złotych i wynoszą 2.126.860,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.887,00 złotych i wynoszą 10.586.827,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o 202.495,63 złotych i wynoszą 554.719,63 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 1.278.921,81 złotych i ogółem wynosi 12.542.348,58 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o 668.751,81 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.033.316,39 złotych, w tym wydatków bieżących 41.490.967,81 złotych i wydatków majątkowych 12.542.348,58 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.675.035,48 złotych, który po zmianie wynosi 4.175.035,48 złotych. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.500.000,00 złotych, wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 1.438.138,48 złotych oraz przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 236.897,00 złotych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.675.035,48 złotych, których wysokość po zmianie wynosi 6.851.171,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.943.860,00 złtych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 650.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06