OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Protokół Nr VII/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Numer dokumentu: VII
Rok: 2019


Protokół Nr VII/2019
z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 10 czerwca 2019 r. w „sali trójkątnej” Urzędu Gminy Włoszakowice w godzinach od 12.00 do 13.00.

Otwarcia VII Sesji rady Gminy Włoszakowice dokonał przewodniczący Kazimierz Kurpisz stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Krystyny John radnej Gminy Włoszakowice w latach 1998 - 2014, która zmarła 6 czerwca br.

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji - informacja Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych:
1) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
2) zmiana budżetu gminy na 2019 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
6. Korespondencja do Rady Gminy Włoszakowice.
7. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przedstawiona przez Wójta Gminy Włoszakowice informacja o pracy w okresie międzysesyjnym w tym informacja z realizacji uchwał i wniosków została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady - informacja o posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz poinformował, że w okresie międzysesyjnym tj. dnia 20 maja 2019 r. swoje posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna, która podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za 2018 rok i przygotowała opinię w sprawie realizacji budżetu gminy w 2018r. Materiał z posiedzenia komisji przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice przekazał do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dnia 28 maja 2019 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię następującej treści:
„wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy na 2018 r. został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.”
Powyższe dokumenty będą przedmiotem obrad kolejnej sesji.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem, jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, a do dnia sesji nie zgłoszono do niego uwag. W związku z czym zaproponował jego przyjęcie bez czytania. Propozycję przyjęto. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych:
1) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
2) zmiana budżetu gminy na 2019 r.,
Wójt Gminy Robert Kasperczak i skarbnik Gminy Monika Ławecka omówili propozycję udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego z budżetu na rok 2019 w kwocie do 500.000,00 złotych oraz z budżetu na rok 2020 w kwocie do 400.000,00 złotych, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
1) w roku 2019 na przebudowę drogi powiatowej w Zbarzewie (do 100.000,00 zł), i na przebudowę drogi powiatowej w Krzycku Wielkim (do 400.000,00 zł),
2) w roku 2020 na przebudowę drogi powiatowej w Jezierzycach Kościelnych (do 400.000,00 zł).
Uwag do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/58/2019
------------------------------------------
w sprawie udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Leszczyńskiego
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. omówiła Skarbnik Gminy Monika Ławecka. Uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/59/2019
------------------------------------------
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Sądzi omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
Uwagi radnych nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/60/2019
-----------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 6. Korespondencja do Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodniczący Rady Kazimierz Kurpisz poinformował, że Rady Gminy Włoszakowice i Wójta Gminy Włoszakowice wpłynęła petycja w sprawie niełączenia klas 4A i 4B w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych.
Zgodnie z ustawą o petycjach jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Przewodniczący poinformował radnych, że złożona petycja nie zawiera wymaganych danych m.in. określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy przede wszystkim nie zawiera żadnego z adresów osób ją wnoszących dlatego nie ma prawnej możliwości jej rozpatrywania.

Ad. 7. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Aneta Szaferska - Poczekaj złożyła interpelację w sprawie wykonania zjazdów do prywatnych nieruchomości przy ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach w ramach realizowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego.
Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Kazimierz Kurpisz zamknął VII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załączniki: nr 3. nr 4 i nr 5 stanowią uchwały Nr VII/58,59,60/2019 opublikowane w zakładce "Dokumenty - Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-08
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06