OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Numer uchwały: 59
Numer sesji: VII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VII / 59 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 100.000,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 100.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.010.947,27 złotych, w tym dochodów bieżących 44.689.701,12 złotych i dochodów majątkowych 5.321.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 100.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 złotych.
2. Kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi ogółem 41.543.634,17 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych nie zmienia się i ogółem wynoszą 27.953.863,25 złote, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 4.900,00 złotych i wynoszą 17.671.894,21 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 4.900,00 złotych i wynoszą 10.281.969,04 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą 2.126.860,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmienia się i wynoszą 10.588.191,29 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 554.719,63 złotych,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 100.000,00 złotych i ogółem wynosi 12.642.348,58 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 9.543.827,58 złotych.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.185.982,75 złote, w tym wydatków bieżących 41.543.634,17 złote i wydatków majątkowych 12.642.348,58 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.443.860,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 650.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie:

1. W dochodach ( załącznik Nr 1 ) wprowadzono zwiększenie dochodów niezaplanowanych w roku 2019 o kwotę 100.000,00 zł.

2. W wydatkach ( załącznik Nr 2 ) dokonano przeniesień na wniosek Zarządu Dróg Gminnych oraz wprowadzono kwoty dotacji celowych dla Powiatu Leszczyńskiego na nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 500.000,00 zł

3. W wydatkach inwestycyjnych ( załącznik nr 3) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4762P w m. Zbarzewo oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim, na które Gmina Włoszakowice udzieli pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.

5. W dotacjach ( załącznik nr 4) zwiększono dotację dla Powiatu Leszczyńskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06