OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków + rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków + rozstrzygnięcie nadzorcze

Numer uchwały: 64
Numer sesji: VIII
Rok: 2019

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6666 z dnia 10 lipca 2019 r.)

UCHWAŁA Nr VIII/64/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1.

1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Włoszakowice,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Włoszakowice.
2. Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku mogą być udzielane na nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo Rada Gminy Włoszakowice w uchwale budżetowej.

§ 2.
1. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy Włoszakowice.
2. Dotacja celowa na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona do wysokości 30% ogółu nakładów poniesionych na te prace lub roboty.
3. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie naboru ogłoszonego przez Wójta Gminy Włoszakowice.
5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię i nazwisko miejsce zamieszkania, nazwa, siedziba i adres jednostki będącej wnioskodawcą,
2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji,
3) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
7) informacje o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na pracę objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotację na pracę objęte wnioskiem.
6. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac określonych we wniosku, które mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys prac lub ofertę na prace objęte wnioskiem, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

§ 3.
1. Wniosek o przyznanie dotacji opiniuje Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Włoszakowice, uwzględniając następujące kryteria:
1) stan zachowania obiektu
2) fakt kontynuowania prac,
3) wysokość zaangażowanych środków własnych.
2. W terminie 45 dni od wydania opinii przez Komisję, o której mowa w ust. 1 Rada Gminy Włoszakowice podejmuje uchwałę w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji.


§ 4.
1. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość ustalane są odrębnie dla każdego wniosku.
2. Przyznana dotacja wypłacana będzie na podstawie zawartej umowy, która winna określać:
1) zakres planowych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu nie wykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub warunkami przyznania dotacji.
6) warunki zwrotu dotacji, w przypadku sprzedaży zabytku w okresie krótszym niż 5 lat od dnia otrzymania dotacji.
3. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 5.
1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie dofinansowania:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L Nr 352);
3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE seria L nr 352 z późn. zm.).
2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
4) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de mini mis rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).


§ 6.
1. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.
2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego, według wzoru ustalonego w umowie i dotyczyć musi całości dotowanego zadania. Rozliczenie następuje w terminie określonym w umowie o dotację. Do rozliczenia powinno być dołączone zestawienie kosztów oraz kserokopie faktur dokumentujących poniesienie wydatków.
3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.

§ 7.
1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.

2. Podanie przez wnioskodawcę nieprawidłowych informacji w celu uzyskania dotacji, brak terminowego rozliczenia dotacji, stwierdzenie naruszenia przepisów prawa lub niedotrzymanie zapisów umowy w trakcie realizacji zadania, stanowi podstawę żądania natychmiastowego zwrotu dotacji.
3. Zwrot dotacji odbywa się na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-25
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06