OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Numer uchwały: 67
Numer sesji: VIII
Rok: 2019

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 roku poz.5991 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Włoszakowice w 2019 roku, pod nazwą: „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Dominickim, ZST Ostrów Wielkopolski”, na wniosek organizatora: Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Edukacja, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane jest na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 647/26 w obrębie Włoszakowice. Opis granic miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Długość linii brzegowej wynosi 16 m.

§ 2

Sezon kąpielowy na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1 ust. 1 trwać będzie:
1) od 27 czerwca 2019 roku do 16 lipca 2019 roku,
2) od 11 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Dominickim, pod nazwą: ZST Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Kompetencje w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wynikają z treści przepisu zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), cytuję: „W przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. Zgodnie z art. 39 ust. 7 cytowanej wyżej uchwały Projekt uchwały wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i wymaganymi dokumentami, przekazuje się do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, którzy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem znak: WR.RZP.416.75.2019.mk z dnia 12 czerwca 2019 r. zaopiniowało pozytywnie przedstawiony wniosek organizatora. Pozostałe organy opiniujące nie zajęły swojego stanowiska w ustawowym terminie, co uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
Wniosek o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli został złożony przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Edukacja ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, który będzie organizatorem tego miejsca. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli ma pozwolić na korzystanie z Jeziora Dominickiego przez młodzież Obozu Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – taki obóz organizowany jest w ściśle określonych terminach. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z takiego miejsca będzie wynosić 70 osób.

Wobec powyższego Rada Gminy Włoszakowice, realizując swoje ustawowe uprawnienia, pozytywnie rozpatrzyła wniosek ww. organizatora, podejmując niniejszą uchwałę.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06