OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer uchwały: 70
Numer sesji: VIII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VIII /70/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 85.507,24 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 85.507,24 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 85.507,24 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 11.088.400,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.096.454,51 złotych, w tym dochodów bieżących 44.775.208,36 złotych i dochodów majątkowych 5.321.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 85.507,24 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 złotych oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 185.507,24 złotych,
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się i wynosi ogółem 41.729.141,41 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 74.507,24 złotych i ogółem wynoszą 28.028.370,49 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmienia się i wynoszą 17.671.894,21 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 74.507,24 złotych i wynoszą 10.356.476,28 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 109.000,00 złotych i wynoszą 2.235.860,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.000,00 złotych i wynoszą 10.590.191,29 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 554.719,63 złotych,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 85.507,24 złotych, co daje kwotę ogólną 11.088.400,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
4. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmniejsza się o 100.000,00 złotych i ogółem wynosi 12.542.348,58 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 9.543.827,58 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.271.489,99 złotych, w tym wydatków bieżących 41.729.141,41 złotych i wydatków majątkowych 12.542.348,58 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.443.860,00 złtych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 659.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06