OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (trzy odrębne instalacje o mocy do 1,0 MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 100, 101 i 102 obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (trzy odrębne instalacje o mocy do 1,0 MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 100, 101 i 102 obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.


Nr B.NiB.6220.17.23.2018 Włoszakowice, dnia 09.07.2019 r.Zawiadomienie
Wójta Gminy Włoszakowice
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (trzy odrębne instalacje o mocy do 1,0 MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 100, 101 i 102 obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.
Inwestor: EKO-EN 4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach udziału społeczeństwa oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice (w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa).
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W toku prowadzonego postępowania uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie znak: ON.NS-72/8/1-69/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. oraz uzgodnienie warunków realizacji planowanej inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie znak: WOO-I.4221.41.2018.KB.6 z dnia 4 lipca 2019 r.


Każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz prawo składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Krzycko Wielkie i sołectwa Sądzia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2019-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06