OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o wydanych opiniach organów współdziałających, a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o wydanych opiniach organów współdziałających, a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.


Nr B.NiB.6220.7.11.2019 Włoszakowice, dnia 07.08.2019 r.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”.
Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.
Na podstawie art. 10 § 1, art. 36, art. 49 i art. art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania:

1) o wydanym postanowieniu Nr: B.NiB.6220.7.10.2019 z dnia 07.08.2019 r. o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
2) o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 (pok. 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
3) Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym art. 35 K.P.A. jest konieczność przeprowadzenia ww. czynności administracyjnych.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Jezierzyce Kościelne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Święciechowa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Robert Kasperczak
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2019-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06