OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer uchwały: 72
Numer sesji: IX
Rok: 2019

UCHWAŁA NR IX / 72 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 376.556,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 326.506,00 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 50.050,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 11.381.450,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.835.918,48 złotych, w tym dochodów bieżących 45.464.622,33 złote i dochodów majątkowych 5.371.296,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 376.556,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 57.000,00 złotych oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 319.556,00 złotych,
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się i wynosi ogółem 42.411.605,38 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 318.172,00 złote i ogółem wynoszą 28.432.042,49 złote, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 4.074,00 złote i wynoszą 17.703.831,21 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 322.246,00 złotych i wynoszą 10.728.211,28 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą 2.235.860,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.384,00 złote i wynoszą 10.868.983,26 złote,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 554.719,63 złotych,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną 11.381.450,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
4. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 57.000,00 złotych i ogółem wynosi 12.599.348,58 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 9.543.827,58 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.010.953,96 złote, w tym wydatków bieżących 42.411.605,38 złotych i wydatków majątkowych 12.599.348,58 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.443.860,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 709.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się dochody z tytułu odbioru i gospodarowania odpadami o kwotę 293.230,00 złotych, które po zmianie wynoszą 1.453.230,00 złotych i w całości przeznacza na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie:

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu poprzez wprowadzenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz dotacji celowej dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Lesznie na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu odbioru i gospodarowania odpadami oraz uaktualnia się inne dochody realizowane przez urząd gminy i jednostki.

2. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami poprzez wprowadzenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

3. W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu wprowadzając zadania wynikające z przyznanej dotacji oraz dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek urzędu gminy, Zarządu Dróg Gminnych, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Szkoły Podstawowej w Dłużynie. Ponadto zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym i Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim na przeprowadzenie niezbędnych remontów instalacji co. W odniesieniu do zwiększonych dochodów z tytułu odbioru i gospodarowania odpadami zwiększa się wydatki na prowadzenie gospodarki odpadami.

4. W załączniku nr 4 do uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami poprzez wprowadzenie zadań wynikających z przyznanej dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

5. W załączniku nr 5 do uchwały dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na wniosek urzędu gminy, Zarządu Dróg Gminnych, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne tj. dotację celową dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Lesznie na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie.

6. W załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się dotację dla RWOPR w Lesznie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06