OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy

Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy

Numer uchwały: 74
Numer sesji: IX
Rok: 2019

UCHWAŁA NR IX/74/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 229 pkt 3 oraz art 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji - uchwala się, co następuje:

§1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na działalność Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zawierania umowy audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie BIP jest bezzasadna.

§2. Zawiadamia się wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia oraz o treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

§3. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia oraz pouczenie zawiera załącznik do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz Kurpisz

Załącznik
do Uchwały Nr IX/74/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Pani (...) w dniu 22 lipca 2019 r. skierowała skargę na działanie organu wykonawczego zarzucając mu, iż w okresie od 1 stycznia 2018 r. zawarł umowę na usługę audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszenia na stronie BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców, co nie wyklucza umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku usługodawców tej usługi. Skarżąca wskazała również na brak publikowania na stronach BIP innych zamówień na usługi.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest rada gminy. W myśl art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi i w tym celu powołuje do tego celu komisję.
W niniejszej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zbadała skargę i wskazała, że Wójt Gminy Włoszakowice przeprowadził procedurę zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. w sposób zgodny z przepisami. Rada Gminy Włoszakowice przychyliła się do wniosku Komisji o uznanie skargi za bezzasadną, w szczególności mając na uwadze, że zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy pod adresem https://wloszakowice.pl w dniu 21 grudnia 2018 r. Ponadto znamienne jest, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego ani przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Gminy Włoszakowice nie nakładają obowiązku zamieszczania zapytania ofertowego poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. 30 000 Euro w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wobec powyższego uznać należy, że organ wykonawczy przeprowadził procedurę zapytania ofertowego z poszanowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Nadto dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami określonymi w tym zapytaniu.
Rada Gminy Włoszakowice stoi wobec powyższego na stanowisku, że Wójt realizując wydatki na wskazane cele postępował zgodnie z przepisami a wydatki dokonywał w zgodzie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym załatwienie skargi jako bezzasadnej jest w pełni uzasadnione.

POUCZENIE
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06