OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice"

Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice"

Numer uchwały: 77
Numer sesji: IX
Rok: 2019

Uchwała nr IX/77/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice" zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/226/05 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. wraz z ostatnią zmianą, którą przyjęto dnia 29 grudnia 2016r. Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/187/2016.
§2
Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktualizacja ustaleń dotycząca określenia polityki przestrzennej gminy, pozwalająca na dostosowanie do bieżących potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.
§3
W zmianie Studium uwzględnia się wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
§4
Granice terenu objętego niniejszą zmianą, określono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/77/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 2019 r.


Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Włoszakowice mając na uwadze potrzeby Gminy i jej mieszkańców
w zakresie działań planistycznych, wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla obszaru w granicach administracyjnych gminy określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Ustalenia przyjęte w „Studium” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/226/05 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. wraz z ostatnią zmianą, którą przyjęto dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/187/2016 nie nadążają za procesami ekonomicznymi i społecznymi, a tym samym uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju Gminy. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność racjonalnego zagospodarowania terenów, stwarzających wielorakie możliwości wykorzystania terenu, Wójt uznał za celowe przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Zmiana Studium wynika również z dokonanej oceny aktualizacji dokumentów planistycznych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/317/2018 z dnia 16.02.2018r., z której wynika konieczność dokonania zmian istniejącej struktury planistycznej wybranych fragmentów gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym politykę przestrzenną prowadzoną przez Gminę w odniesieniu do całego jej obszaru w wieloletniej perspektywie czasowej.
Z uwagi na powyższe podjęcie Uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach i jest celowe.
Wójt Gminy Włoszakowice
(-) Robert Kasperczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06