OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.


Nr B.NiB.6220.4.72.2017 Włoszakowice, dnia 02.10.2019 r.




OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”. Inwestor: Werner Kenkel Sp. z o.o. z siedzibą w Krzycku Wielkim przy ul. Mórkowskiej 3, 64-117 Krzycko Małe.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam, że:

przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym art. 35 k.p.a. jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice.

Z treścią raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Krzycko Wielkie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2019-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06