OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/82/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, Włoszakowicach, Zbarzewie

Uchwała Nr X/82/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, Włoszakowicach, Zbarzewie

Numer uchwały: 82
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr X/82/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, Włoszakowicach, Zbarzewie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1 .
1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 95/16 o powierzchni 0,0525 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) 98/1 o powierzchni 0,0554 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
3) 98/13 o powierzchni 0,0572 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
4) 98/26 o powierzchni 0,0665 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
5) 98/37 o powierzchni 0,0676 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
6) 98/60 o powierzchni 0,0956 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00058673/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Oznaczone w ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2.
1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 116/9 o powierzchni 0,1415 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00011813/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) 116/28 o powierzchni 0,0734 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00011813/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Oznaczone w ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod drogę.

§ 3.
1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 232/8 o powierzchni 0,0361 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00026348/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych
2) 232/19 o powierzchni 0,0324 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00026348/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych
2. Oznaczone w ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod drogę.

§ 4.
1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki: 231/5 o powierzchni 0,0348 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00010904/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Oznaczoną w ust. 1 nieruchomość nabywa się z przeznaczeniem pod drogę.

§ 5.
1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 22/9 o powierzchni 0,0592 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00002963/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Oznaczone w ust. 1 nieruchomość nabywa się z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec.
3. Cena wymienionej w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 35000,00 zł (słownie: trzydziestupięciutysięcyzłotych).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/82/2019 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 1 października 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości.

Działki nr 95/16, 98/1, 98/13, 98/26, 98/37, 98/60 położone w Dominicach przy Osiedlu nr 1 stanowią drogi dojazdowe do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Zatem zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Wartość działek nr 95/16, 98/1, 98/13, 98/26, 98/37, 98/60 wynikająca z operatu szacunkowego: 255700,00 zł.
Uzgodniona wartość nabycia działek nr 95/16, 98/1, 98/13, 98/26, 98/37, 98/60: 100,00 zł.

Działki nr 116/9 i 116/28 położone w Dominicach przy Osiedlu nr 1 stanowią drogi dojazdowe do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Zatem zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Wartość działek nr 116/9 i 116/28 wynikająca z operatu szacunkowego: 38500,00 zł.
Uzgodniona wartość nabycia działek nr 116/9 i 116/28: 100,00 zł.

Działka nr 232/8 położona we Włoszakowicach przy ul. Podgórnej stanowi poszerzenie odcinka drogi gruntowej łączącej ul. Podgórną z ul. Spokojną we Włoszakowicach, stanowiącego własność Gminy Włoszakowice. Zatem w celu ujednolicenia prawa własności nieruchomości zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Działka nr 232/19 położona we Włoszakowicach przy ul. Podgórnej stanowi poszerzenie odcinka drogi gruntowej – dojazdowej do nieruchomości niezabudowanych, stanowiącego własność Gminy Włoszakowice. Zatem w celu ujednolicenia prawa własności nieruchomości zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Wartość działek nr 232/8 i 232/19 wynikająca z operatu szacunkowego: 28500,00 zł.
Uzgodniona wartość nabycia działek nr 232/8 i 232/19: 100,00 zł.

Działka nr 231/5 położona we Włoszakowicach przy ul. Podgórnej stanowi poszerzenie odcinka drogi gruntowej łączącej ul. Podgórną z ul. Spokojną we Włoszakowicach, stanowiącego własność Gminy Włoszakowice. Zatem w celu ujednolicenia prawa własności nieruchomości zasadnym jest nabycie tej nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego: 13100,00 zł.
Uzgodniona wartość nabycia 100,00 zł.

W związku z podjęciem przez Gminę Włoszakowice działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W związku z powyższym podjęcie uchwały na nabycie działki nr 22/9 w Zbarzewie jest niezbędne w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości.
Wartość działki wynikająca z operatu szacunkowego: 13100,00 zł
Uzgodniona wartość nabycia działki: 35000,00 złInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06