OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/10/2006 w sprawie zmianu uchwały dot. zobowiązań (MZO-Leszno)

Uchwała Nr I/10/2006 w sprawie zmianu uchwały dot. zobowiązań (MZO-Leszno)

Numer uchwały: 10
Numer sesji: 1
Rok: 2006

UCHWAŁA NR I/10/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2006 roku

o zmianie Uchwały Nr XXXII/264/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
W treści §1 Uchwały Nr XXXII/264/2006 zmienia się treść ust. 1 i 2 poprzez nadanie im nowego brzmienia:
2. ust. 1 otrzymuje następującą treść:
“1. W celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie wkładów finansowych w tej spółce do wysokości 267.300,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) na lata:
2007 do kwoty 89.100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100),
2008 do kwoty 127.050,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100),
2009 do kwoty 15.675,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
2010 do kwoty 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
2011 do kwoty 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).”
3. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
“2. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 267.300,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązań finansowych określonych w ust. 1.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXII/264/2006 nie ulegają zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:
W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach Projektu „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Włoszakowice posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jednostki realizującej projekt, zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu płatności. Zwiększenie zobowiązań w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 20 kwietnia 2006r. nastąpiło w wyniki ogłoszenia przez Spółkę przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu planowanego przedsięwzięcia. Złożone oferty przewyższały kwotowo zakładane w 2004 koszty. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, zaplanować 40% wzrost kosztów Inżyniera Kontraktu, a następnie ogłosić kolejny przetarg (korygując przy tym zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu złagodzenia potencjalnym oferentom wymogów umożliwiających udział w przetargu). Wzrost kwoty został zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony, a więc beneficjentów, którymi są Spółka MZO Leszno oraz Miasto Leszno, a także 18 gmin subregionu leszczyńskiego.
Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06