OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice

Uchwała Nr X/85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 85
Numer sesji: X
Rok: 2019

(Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8762 z dnia 22 października 2019 r.)

UCHWAŁA NR X/85/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
dnia 1 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr VI/55/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi od 3% do 5% planowanych dla każdej szkoły środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.”,
2) W § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.”,
3) W § 3 w ust. 2 po zwrocie: „Dodatek funkcyjny, o którym mowa”, dotychczasowe brzmienie:
„w ust. 1 pkt. 1 – 7 wynosi:”, zastępuje się brzmieniem: „w ust. 1 pkt. 1 – 8, wynosi:”,
4) W § 3 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy – w wysokości do 11%”,
5) W § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym – w wysokości 200 zł.”,
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie
do uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, i zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, w szczególności warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatku wiejskiego – w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z wymienionych składników odpowiadały na obszarze działania danej JST co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskazanym w ustawie Karta Nauczyciela.
Treść Regulaminu zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, podlega uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W związku
z powyższym, projekt niniejszej uchwały przedstawiono ZNP w Lesznie oraz NSZZ Solidarność Oddział w Lesznie. W wyniku przeprowadzonych wstępnych negocjacji w obydwu przypadkach stron związkowych ustalono rozbieżność w kwestii wysokości dodatku dla nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Komisja Oświaty Rady Gminy Włoszakowice określiła dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym w wysokości obowiązującej tak jak dotychczas, tj. do 6 %, - co stanowi 166,92 zł. W wyniku negocjacji ze stroną związkową NSZZ Solidarność samorząd nie ustalił wspólnego stanowiska co do wysokości tej kwoty dodatku. Ta strona związkowa pozostała na stanowisku, że kwota ta nie powinna być mniejsza niż 300 zł. W wyniku negocjacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Lesznie, Wójt Gminy Włoszakowice, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej strony związkowej, uzgodnił z ZNP wspólne stanowisko w tym punkcie, ustalając wysokość tego dodatku w kwocie 200 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06