OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 86
Numer sesji: x
Rok: 2019

(Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8764 z dnia 22 października 2019 r.)

UCHWAŁA Nr X / 86 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506
ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1170 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł
od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł
od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w
ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
dla których stawka wynosi 0,05 zł
od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 roku poz. 1398), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,50 zł od 1m2
powierzchni:”

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,77 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 19,80 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 11,18 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,15 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała II/ 12 /2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06