OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Numer uchwały: 88
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA NR X / 88 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 października 2019 roku


w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 731.536,72 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 717.536,72 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 14.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 104.692,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji 12.183.508,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 52.480.439,20 złotych, w tym dochodów bieżących 47.095.143,05 złote i dochodów majątkowych 5.385.296,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 731.536,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 699.974,00 złote i wydatków majątkowych o kwotę 31.562,72 złote.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 699.974,00 złote i wynosi ogółem 44.024.563,38 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 733.956,00 złotych i ogółem wynoszą 29.163.031,49 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 397.567,00 złotych i wynoszą 18.168.264,37 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 336.389,00 złotych i wynoszą 10.994.767,12 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 59.400,00 złotych i wynoszą 2.295.260,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 93.382,00 złotych i wynoszą 11.691.552,26 złote,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 554.719,63 złotych,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o kwotę 31.562,72 złote i ogółem wynosi 12.630.911,30 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o 31.562,72 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 104.692,00 złote, co daje kwotę ogólną 12.183.508,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.655.474,68 złote, w tym wydatków bieżących 44.024.563,38 złotych i wydatków majątkowych 12.630.911,30 złotych.


§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.443.860,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 768.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie:

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu poprzez wprowadzenie kwoty zwiększonej subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września br. oraz wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczycieli stażystów w wysokości 263.966,00 złotych, dokonuje się zmniejszenia dotacji Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze o kwotę 104.692,00 złote oraz uaktualnia się plan dochodów realizowanych przez urząd gminy zwiększając je o kwotę 572.262,72 złote.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się umniejszenie dotacji Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze o kwotę 104.692,00 złote.

3. W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu wprowadzając zadania wynikające z przyznanej kwoty subwencji oświatowej, umniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz dokonuje się zwiększenia i przeniesień planu wydatków na wniosek Zarządu Dróg Gminnych, Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych oraz Urzędu Gminy.

4. W załączniku nr 4 do uchwały umniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych.

5. W załączniku nr 5 zwiększa się wydatki za zadanie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice o kwotę 31.562,72 złote.

6. W załączniku nr 6 do uchwały zwiększa się dotacje na niepubliczne przedszkola oraz żłobek.

7. W załączniku nr 7 do uchwały zwiększa się wydatki za zadanie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice o kwotę 31.562,72 złote.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06