OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Numer uchwały: 14
Numer sesji: 3
Rok: 2006

UCHWAŁA NR III/ 14 /2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 170, poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2006 określone w § 1 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 475.239 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 72.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 145.439 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o 72.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 19.043.652 złote, w tym dotacje na zadania zlecone 3.202.413 złotych,
2 ) po stronie wydatków 22.069.750 złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 3.202.413 złotych.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 6 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” oraz w § 4 pkt 2 uchwały Nr XXXII /260/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w “sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006” o kwotę 25.900 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 5.548.919 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Zmienia się plan wydatków ponoszonych ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w § 5 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” poprzez przeniesienia między paragrafami, jak w załączniku nr 5 do uchwały.


§ 5

Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:
1.„ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, finansowany przez Gminę Włoszakowice w formie wkładów pieniężnych do spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o. o. w Lesznie i określony w § 5 Uchwały Nr XXXII/260/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
2.“Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice”, określony w § 7 pkt.2 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6
Zwiększa się dotację na na zadanie realizowane na podstawie porozumienia określoną w § 1 pkt.1, lit. c uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok oraz wydatki na realizację tego zadania określone w , § 1 pkt.2, lit. b uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok o 24 złote, jak w załączniku nr 8.

§ 7
Zmniejsza się deficyt, który pokryty zostanie przychodami z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Załącznik nr 5 do
Uchwały nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2006


I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 125.000,-
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 141.300,- zł851 Ochrona zdrowia 141.300,-

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.300,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67.800,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.900,-
4300 Zakup usług pozostałych 18.800,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.500,-


Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku


Wieloletni program inwestycyjny

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie


1. Zakres tego zadania obejmuje budowę międzygminnego systemu gospodarki odpadami
i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego.

2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.

3. Realizatorem powyższego zadania jest Miejski Zakład Oczyszczania sp. z. o.o. z siedzibą
w Lesznie

4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2006 – 2011.

5. Szacowane nakłady finansowe na współfinansowanie tego zadania przez
Gminę Włoszakowice wynoszą do 260.700 złotych.

6. Wydatki do poniesienia przez Gminę Włoszakowice wynoszą:
- do12.375 złotych w roku 2006,
- do 89.100 złotych w roku 2007,
- do 127.050 złotych w roku 2008,
- do 15.675 złotych w roku 2009,
- do 9.900 złotych w roku 2010,
- do 6.600,- złotych w roku 2011.


Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Wieloletni program inwestycyjny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice


1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy, w roku 2006 nastąpi kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice ( w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach ).

2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.

3. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.

4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 – 2006.

5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 5.358.750,-złotych.

6. Wydatki do poniesienia
w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,
w roku 2003 ogółem wynoszą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych,
- w roku 2004 ogółem wynoszą 1.140.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych (Sapard II ),
w roku 2005 ogółem wynoszą 1.230.000,- złote, w tym środki zabezpieczone przez Gminę, wraz z pożyczkami 1.230.000,- złote,
w roku 2006 ogółem wynoszą 1.811.500,- zł, w tym środki wraz z pożyczkami zabezpieczone przez Gminę 1.811.500,- złotych.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2006 rokuWykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006
I Dochody 1.824,-


801 Oświata i wychowanie 1.824,-
80104 Przedszkola 1.824,


§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego. 1.824,-II Wydatki 1.824,-


801 Oświata i wychowanie 1.824,-
80104 Przedszkola 1.824,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 204,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 200,-

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy
na 2006 rokPlan

I Przychody 3.439.873,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.500.000,-

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
( wolne środki ) 97.915,-

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1.841.958,-

II Rozchody 413.775,-

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 413.775,-

Uzasadnienie do planowanej zmiany budżetu:
1.W dochodach budżetu wprowadza się:
1) wzrost dotacji na wypłatę środków dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników o 38.239 złotych,
2) wzrost dotacji na wypłatę zasiłków dla rolników w związku z klęską suszy o 72.000 złotych,
3) wzrost dotacji z Urzędu Gminy Święciechowa na realizację zadania na podstawie porozumienia o 24 złote,
4) darowiznę pieniężną na paczki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 15.000 złotych,
5) wzrost wpływów z dochodów własnych ( z opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ze sprzedaży majątku, z odsetek bankowych od lokat i na rachunku bieżącym ) o 350.976 złotych. ( załącznik nr 1 )

2.W wydatkach uzyskane środki przeznacza się na dodatkowe zadania lub dofinansowanie już planowanych wykonywanych w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, a uzyskane w formie dotacji zgodnie z przeznaczeniem. ( załącznik nr 2 )

3.Ponadto w wydatkach dokonuje się przeniesień w jednostkach organizacyjnych Gminy na ich wnioski w ramach przydzielonych środków ( Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkól w Dłużynie, Zespół Szkól w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole w Krzycku Wielkim i Przedszkole we Włoszakowicach ) - załącznik nr 2.

4.Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie 72.000 złotych, poz. 2 z punktu 1, zwiększają dotacje oraz ich wydatkowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć w wydatkach dotyczących zadań zleconych jako kontynuację przesunięć z punktu 3. ( załączniku nr 3 ).

5.W wydatkach majątkowych zmienia się wydatki na zakupy inwestycyjne ( zwiększenie dotyczy budowy i modernizacji dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej, zakupu sprzętu dla ośrodka w Boszkowie oraz budowy ogrodzenia kortu i boiska w Boszkowie w łącznej kwocie 54.200 złotych, a zmniejszenie zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Gminy oraz budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej w kwocie 28.300 złotych). ( załącznik nr 4 )

6.Dokonane przeniesienia wskazane w punkcie 3 dotyczą również wydatków na zadania realizowane w programie profilaktyki alkoholowej i mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 5

7.W związku z podjętą na poprzedniej sesji uchwałą o zmianie uchwały Nr XXXII/264/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie należy uwzględnić w budżecie i wieloletnim programie inwestycyjnym wprowadzone zmiany kwot. ( załącznik nr 6 ) oraz dokonano zwiększenia wydatków na zadania z zakresu budowy kanalizacji ( załącznik nr 7 ).

8.W związku ze zwiększoną odpłatnością od września br za dzieci z Krzycka Małego uczęszczające do “zerówki “ w Krzycku Wielkim zmienia się dotację oraz wydatki z tego tytułu o 24 złote ( załącznik nr 8 ).

9.W związku z niewykorzystaniem wszystkich wprowadzonych dochodów zmniejsza się deficyt budżetu o 329.800 złotych – załącznik nr 9.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06