OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WŁOSZAKOWICE 2 w jego nowych granicach na części działki o numerze ewidencyjnym 664 i 665/1, obręb Włoszakowice, gm. Włoszakowice”.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WŁOSZAKOWICE 2 w jego nowych granicach na części działki o numerze ewidencyjnym 664 i 665/1, obręb Włoszakowice, gm. Włoszakowice”.


Nr B.NiB.6220.6.8.2019 Włoszakowice, dnia 31.10.2019 r.
Z a w i a d o m i e n i e
Wójta Gminy Włoszakowice
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WŁOSZAKOWICE 2 w jego nowych granicach na części działki o numerze ewidencyjnym 664 i 665/1, obręb Włoszakowice, gm. Włoszakowice”.
Inwestor: Głuszak Lech „Żwirownia” z siedzibą przy ul. Wolności 15, 64-140 Włoszakowice.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach udziału społeczeństwa oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice (w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa).
Organami właściwymi do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz prawo składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl

Robert Kasperczak
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2019-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06