OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2020”.

Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2020”.

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr XI/89/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2020”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca. 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.3962) zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 02 września 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie „projektu rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2020”.

W terminie konsultacji wniesiono została jedna opinia. Stowarzyszenie Bukówczan MANU, zaproponowało dopisanie do § 6 następującego zapisu: „Zachowanie, rozwijanie i propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z zapisami art. 4.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) strefa zadań publicznych obejmuje zadania tylko w określonym zakresie. W podpunkcie 4 tegoż artykułu znajdują się zadnia obejmujące swym zakresem wniesione do programu propozycje tj.:
„ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

W związku z tym, iż projekt programu w § 6 zawiera przytoczony wyżej podpunkt 4 ustawy:

„4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

nie zachodzi konieczność dokonywania zmian w tym zakresie w programie na 2020 rok.

Jednocześnie w związku z coraz większym zainteresowaniem tą formą współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększona zostaje wysokość środków przeznaczonych na realizację tego programu do kwoty 90 000 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06