OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Numer uchwały: 92
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr XI/92/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) art. 28, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 i art. 67 ust. 3, art. 69, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 973 o powierzchni 0,0629 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00035165/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, za cenę nie niższą od ceny wynikającej z operatu szacunkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XI/92/2019
z dnia 8 listopada 2019 r.

Współużytkownicy wieczyści gruntu oznaczonego numerem działki 973 położonego w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), złożyli wniosek w sprawie sprzedaży tej nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grunty oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, zatem wymienioną nieruchomość proponuje się przeznaczyć do sprzedaży.
Wartość rynkowa gruntu jako prawo własności: 85000,00 zł
Wartość rynkowa gruntu jako prawo użytkowania wieczystego: 52000,00 złInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06