OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice

Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice

Numer uchwały: 94
Numer sesji: XI
Rok: 2019

Uchwała Nr XI/94/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8.11.2019r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice.

§2
Zakres merytoryczny planu obejmuje problematykę wskazaną w art.15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami)
§3
Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1 zaznaczono na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§5
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Kazimierz Kurpisz


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/94/2019

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 8.11.2019r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice.

  

                                 Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje część obrębu geodezyjnego Grotniki oraz Włoszakowice i stanowi obszar zawarty pomiędzy ulicą Starkowską, Dworcową, Dominicką oraz linią brzegową Jeziora Dominickiego.

Stosownie, do art. 14 ust 5 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.

Teren objęty planem miejscowym nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami).

Analiza wykazała, że sporządzenie planu, poprzez określenie granic terenów               o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy, będzie służyło uporządkowaniu struktury przestrzennej omawianego obszaru poprzez określenie wskaźników i parametrów istniejącej oraz projektowanej zabudowy i poprawie struktury infrastruktury technicznej i komunikacji. Powyższe wynika z przyjętej Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/317/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych.

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wyjaśnienie ponownej publikacji

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/94/2019 z dnia 8.11.2019 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 2019-11-18 zostało omyłkowo przekazane przez jej autora do publikacji i zawiera błędną treść. W legendzie dokumentu niniejsze uzasadnienie znajduje się w zmianach jako wersja z dnia 2019-11-18.

Wprowadzona do Biuletynu Informacji Publicznej dnia 2019-12-03 zmieniona treść uzasadnienia powyższej uchwały jest prawidłowym dokumentem procedowanym przy podejmowaniu Uchwały Nr XI/94/2019 przez Radę Gminy Włoszakowice na sesji w dniu 8 listopada 2019 r.

Autor informacji: (-) Magdalena Fórmanowska

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06