OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Numer uchwały: 95
Numer sesji: XI
Rok: 2019

(uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9789 z dnia 20.11.2019 r.)

UCHWAŁA NR XI / 95 / 2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/276/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 roku poprzez:
1) nadanie § 6 pkt 9 załącznika do zmienianej Uchwały nowego brzmienia, o treści:
„9) prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie miesięcznika „Nasze Jutro””
2) skreślenie § 6 pkt 11 załącznika do zmienianej Uchwały;
3) nadanie § 6 pkt 12 załącznika do zmienianej Uchwały nowego brzmienia, o treści:
„12) propagowanie, utrwalanie i kultywowanie pamięci o osobie i twórczości Karola Kurpińskiego, w tym prowadzenie i utrzymanie Izby Regionalnej i Muzeum K. Kurpińskiego”
4) nadanie § 6 pkt 13 załącznika do zmienianej Uchwały nowego brzmienia, o treści:
„13) promocję walorów kulturowych gminy”
5) dodanie w § 6 załącznika do zmienianej Uchwały pkt 17 o treści:
„17) organizowanie i obsługiwanie gminnych imprez, w tym w szczególności o charakterze kulturalnym, patriotycznym, turystycznym, integracyjnym, regionalnym”;
6) dodanie w § 10 załącznika do zmienianej Uchwały ust. 5 o treści:
„5. Ośrodek może realizować obsługę finansowo-księgową w ramach wspólnej obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym jako jednostka obsługująca.”
7) skreślenie § 11 załącznika do zmienianej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz KurpiszUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/95/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu GOK stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/276/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 roku do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 10a do 10 d ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 29 ust. 5 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06