OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Numer uchwały: 96
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XI/96/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i § 9 załącznika do Uchwały Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach przyjęty Uchwałą Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 roku poprzez:
1) nadanie § 1 ust. 1 załącznika do zmienianej Uchwały nowego brzmienia, o treści:
„1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej w skrócie GOSiR, jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz promocji gminy działający na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869
ze zm.),
3) Niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”
2) zmianę w § 2 ust. 1 załącznika do zmienianej Uchwały wyrażenia:
„Do zadań GOSiR należy realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice, a w szczególności:”
w następujący sposób:
„Do zadań GOSiR należy realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz promocji gminy na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice, a w szczególności:”
3) nadanie § 2 pkt 16 załącznika do zmienianej Uchwały nowego brzmienia, o treści:
„16) promocja Gminy Włoszakowice;”
4) dodanie w § 2 załącznika do zmienianej Uchwały pkt 18 o treści:
„18) administrowanie i prowadzenie strony internetowej Gminy;”
5) dodanie w § 2 załącznika do zmienianej Uchwały pkt 19 o treści:
„19) prowadzenie spraw związanych z organizacją kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i plaż publicznych nad wodami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa
w tych miejscach.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz KurpiszUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/96/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w myśl którego jednostka budżetowa działa w oparciu o statut, określający w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organem tworzącym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach jest Rada Gminy Włoszakowice, którą powołała jednostkę uchwałą Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności rozszerzenia zakresu zadań nałożonych na GOSiR o inne zadania własne gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Zgodnie z przywołanymi uregulowaniami prawnymi to do jej właściwości należy nadanie statutu niniejszej jednostce.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06