OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Numer uchwały: 97
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XI / 97 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 131.242,03 złote, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących o 49.242,03 złote oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 82.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.922.176,33 złotych, w tym dochodów bieżących 48.618.880,18 złotych i dochodów majątkowych 5.303.296,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zmniejszenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 131.242,03 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.669,87 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 186.911,90 złotych.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 55.669,87 złotych i wynosi ogółem 45.653.212,41 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 234.101,00 złotych i ogółem wynoszą 29.647.835,67 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 11.331,00 złotych i wynoszą 17.927.188,39 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 222.770,00 złotych i wynoszą 11.720.647,28 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 3.150,00 złotych i wynoszą 2.298.410,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 8.650,00 złotych i wynoszą 13.022.478,24 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zmniejsza się o 210.231,13 złotych i wynoszą 344.488,50 złotych,
5) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 20.000,00 złotych i wynoszą 340.000,00 złotych.
3. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmniejsza się o kwotę 186.911,90 złotych i ogółem wynosi 12.443.999,40 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 9.575.390,30 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.097.211,81 złotych, w tym wydatków bieżących 45.653.212,41 złotych i wydatków majątkowych 12.443.999,40 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.360.098,10 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 764.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmienia się finansowanie deficytu w wysokości 4.175.035,48 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów w kwocie 2.736.897,00 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 1.438.138,48 złotych.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie:

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu poprzez wprowadzenie kwoty dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 6.915,00, pomocy finansowej Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu łodzi przez OSP Włoszakowice w wysokości 4.000,00 złotych oraz uaktualnia się plan dochodów realizowanych przez urząd gminy zmniejszając je o kwotę 142.157,03 złotych.

2. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu wprowadzając zadania wynikające z przyznanych kwot dotacji. Dokonuje się również zwiększenia środków dla Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach oraz przeniesień planu wydatków na wniosek Urzędu Gminy i Zarządu Dróg Gminnych.

3. W załączniku nr 3 zmniejsza się plan wydatków na zadania majątkowe, których realizacja nastąpiła w kwocie niższej niż zakładano oraz wprowadza się dotację dla OSP Włoszakowice na dofinansowanie zakupu łodzi.

4. W załączniku nr 4 do uchwały zmniejsza się dotację na wydatki majątkowe dla GOK i dotację dla Gminnej Spółki Wodnej oraz zwiększa się dotację dla żłobka niepublicznego, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i dla OSP Włoszakowice. Dokonuje się również przesunięcia wcześniej przyznanych środków z OSP Włoszakowice do OSP Zbarzewo.

5. W załączniku nr 5 do uchwały zmniejsza się dochody i wydatki na projekt Przyjazna szkoła, których realizacja przesuwa się na rok 2020.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06