OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Numer uchwały: 98
Numer sesji: XI
Rok: 2019

U C H W A Ł A NR XI / 98 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 ) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2019 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) dochodów i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2019, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe "Przyjazna szkoła" oraz "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" poprzez aktualizację ponoszenia wydatków na te programy w latach 2019-2020. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących pod nazwami "Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia", "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice", "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko" oraz "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie:


1. Uaktualniono dane dotyczące roku 2019 w związku z wprowadzonymi do dnia dzisiejszego zmianami do budżetu.
2. Dokonano zmiany wieloletnich przedsięwzięć finansowych "Przyjazna szkoła" oraz "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" poprzez aktualizację ponoszenia wydatków na te programy w latach 2019-2020. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących pod nazwami "Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia", "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice", "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko" oraz "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06