OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Numer uchwały: 99
Numer sesji: XI
Rok: 2019

(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9544 z dnia 13.11.2019 r.)

Uchwała Nr XI/99/2019
Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 12 lipca 2016 r., poz. 4550) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące odpady:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) szkło bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego,
3) szkło kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego,
4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
6) opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady,
8) niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) budowlane i rozbiórkowe,
16) tekstylia i odzież,
17) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.
2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) szkło bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego,
3) szkło kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego,
4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
6) opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Wszystkie odpady zebrane selektywnie, wymienione w ust. 1 pkt. 1-6 mogą być również przekazane w każdej ilości przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się, że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdych ilościach można przekazywać następujące odpady:
1) niebezpieczne,
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) tekstylia i odzież.
2. Ustala się, że do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych, można przekazywać w ograniczonych ilościach następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości w roku kalendarzowym,
2) zużyte opony w ilościach 4 szt. na mieszkańca nieruchomości w roku kalendarzowym,
3) budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości w roku kalendarzowym.
3. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości (mieszkańcy) mają możliwość przekazywać do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na terenie aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów. Wykaz aptek podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowic oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości (mieszkańcy) mają możliwość przekazać do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej.
5. Odpady tekstyliów i odzieży odbierane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 1 stycznia 2025 r.”.
4) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie rzadziej raz na dwa tygodnie, a w przypadku budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień,
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; szkło bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego; szkło kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego; metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych; opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) bioodpady – w okresie od kwietnia do października – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w przypadku budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast w okresie od listopada do marca niezależnie od rodzaju budynków raz w miesiącu,
4) pozostałe odpady zebrane selektywnie, tj. niebezpieczne; przeterminowane leki i chemikalia; niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; budowlane i rozbiórkowe; tekstylia i odzież – powinny być przekazywane sukcesywnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardów czystości nieruchomości.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w §3 ust. 1. pkt 1-8, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy altanach śmietnikowych. Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określonych powyżej miejscach, w przypadku braku możliwości dojazdu do nich pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi”.
5) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, wymienione w §3 ust. 1. pkt 1-6 i §4 ust. 1 i ust. 2, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Włoszakowice, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Włoszakowice”.
6) w § 6 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) dostarczane są odpady inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 1-6 i § 4 ust. 1 i ust. 2,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/99/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. ustawy z dnia 22 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), Rada Gminy Włoszakowice zobowiązana jest do zmiany Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lipca 2016 r., poz. 4550). Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza m.in. następujące zasady organizacji systemu zbiórki i gospodarowania odpadów przez gminę:
1) obowiązek zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny;
2) gmina zapewnia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
3) gmina zapewnia przyjmowanie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) co najmniej odpadów komunalnych wymienionych wyżej, oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
4) gmina może ograniczyć ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami;
5) gmina może nie zapewnić przyjmowanie bioodpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewni odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania;
6) gmina może dopuścić zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu dostosowania zasad zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Włoszakowice niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z wymogami przepisu art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekt uchwały, o której mowa w ust. 3 cytowanego artykułu, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r., znak: ON.HK-0700-27(2)/19 zaopiniował pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06