OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie opłaty miejscowej

Numer uchwały: 101
Numer sesji: XII
Rok: 2019

(uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10254 z dnia 4 grudnia 2019 r.)


Uchwała nr XII /101 /2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2019, poz. 506 roku ze zmianami), art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 litera b i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1170), art. 47 § 4a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ordynacji podatkowej (Dz. U z 2019 roku poz. 900 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/258/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2010 roku Nr 229 poz.4237) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.
Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2.
Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych w uchwale Rady
Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/258/2010 z dnia 21 września 2010 roku.

§ 3.
Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4.
1. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach wymienionych w § 2 w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
3. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów na rachunek bankowy lub konto Urzędu nie później niż w 7 dniu po upływie miesiąca, w którym powinna zostać uiszczona.

§ 5.
Za pobieranie opłaty miejscowej osoby wymienione w § 2 otrzymują wynagrodzenia za inkaso
w wysokości 15 % skasowanych kwot.

§ 6.
Traci moc uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.


§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Magdalena Rękoś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06