OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Numer uchwały: 105
Numer sesji: XII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XII/105/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 listopada 2019r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostki organizacyjnej Gminy Włoszakowice zaliczonej do sektora finansów publicznych - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Włoszakowice.
§ 3. Jednostka obsługująca zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi głównego księgowego.
§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej, o której mowa w § 2:
1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, w tym prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej jednostki obsługiwanej,
2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej oraz kasowej,
3) współpracę z kierownikiem jednostki obsługiwanej w zakresie opracowywania projektu planu finansowego i zmian w planie finansowym oraz bieżącej analizy wykonania tego planu,
4) rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
5) obsługę finansowo - księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostki obsługiwanej,
6) obsługę płacową, a w szczególności: sporządzanie i organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanej jednostki, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie
z Urzędem Skarbowym a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanej jednostce oraz dokonywanie rocznego rozliczenia, prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją, sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno – rentowych pracowników obsługiwanej jednostce oraz do innych celów na wniosek pracownika,
7) rozliczanie realizowanych dochodów przysługujących jednostce obsługiwanej,
8) obsługę kadrową pracowników jednostki obsługiwanej, w tym prowadzenie akt osobowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06