OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 106
Numer sesji: XII
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr XII/106/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
1. Radnemu Rady Gminy Włoszakowice przysługuje dieta miesięczna.
2. Wysokość diety miesięcznej Radnego ze względu na pełnioną przez niego funkcję wynosi:
1) dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice - 1.150 zł,
2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice - 650 zł,
3) dla przewodniczącego Komisji Rady Gminy Włoszakowice - 550 zł,
4) dla pozostałych Radnych Rady Gminy Włoszakowice - 500 zł.

§ 2
1. Za każdą nieobecność na Sesji oraz na posiedzeniu Komisji zmniejsza się przysługującą Radnemu dietę o 50 zł z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. Dieta nie ulega zmniejszeniu w przypadku wyjazdu służbowego zleconego przez przewodniczącego Rady lub udokumentowanej choroby.
3. W przypadku połączonych posiedzeń Komisji, Radnemu będącemu członkiem dwóch Komisji, za nieobecność na połączonym posiedzeniu Komisji zmniejsza się przysługującą dietę o 50 zł.
4. Łączna kwota potrąceń w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 30% diety ustalonej w § 1.

§ 3
1. Dieta wypłacana będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje.
2. Podstawą do ustalenia diety są listy obecności.

§ 4
Dieta przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji proporcjonalnie do czasu jej pełnienia w danym miesiącu. Do wyliczeń przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06