OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/107/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XII/107/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer uchwały: 107
Numer sesji: XII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XII / 107 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 70.472,75 złote, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.080,75 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 14.388.968,24 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 54.620.039,08 złotych, w tym dochodów bieżących 49.316.742,93 złote i dochodów majątkowych 5.303.296,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 70.472,75 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 66.472,75 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 złotych.
2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 66.472,75 złote i wynosi ogółem 46.347.075,16 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 69.205,95 złotych i ogółem wynoszą 29.701.427,71 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 66.874,05 złote i wynoszą 17.767.391,39 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 136.080,00 złotych i wynoszą 11.934.036,32 złote,
2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 4.000,00 złotych i wynoszą 2.294.410,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.266,80 złotych i wynoszą 13.666.748,95 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 344.488,50 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 340.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.080,75 złote, co daje kwotę ogólną dotacji 14.388.968,24 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o kwotę 4.000,00 złotych i ogółem wynosi 12.447.999,40 złotych, z czego wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 9.575.390,30 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.795.074,56 złote, w tym wydatków bieżących 46.347.075,16 złotych i wydatków majątkowych 12.447.999,40 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06