OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/109/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XIII/109/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Numer uchwały: 109
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 185 z dnia 7 stycznia 2020 r.)

UCHWAŁA NR XIII/109/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 oraz art. 6k ust.3
i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 2 ust.2 uchwały nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, w wysokości stanowiącej dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w § 2 ust. 1 w wysokości 46 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-)Kurpisz Kazimierz

Uzasadnienie do Uchwały nr XIII/109/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rada Gminy Włoszakowice określiła uchwałą nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości stanowiącej co najmniej dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2019 poz. 2010) istnieje konieczność ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. W związku z powyższym zachodzi podstawa do zmiany §2 ust. 2 uchwały nr XII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, w wysokości stanowiącej dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w § 2 ust. 1 w wysokości 46 zł”,

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Nowak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06