OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie: budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie: budżetu na 2020 rok.

Numer uchwały: 110
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 431 z dnia 10 stycznia 2020 r.)

UCHWAŁA NR XIII/110/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie: budżetu na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52.682.891,61 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 51.496.493,87 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.186.397,74 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.824.885,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 681.586,97 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.307.891,61złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 48.349.481,61 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.698.639,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.622.702,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.075.937,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.194.000,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.779.487,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 347.355,61 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 330.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w wysokości 3.958.410,00 złotych, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.558.410,00 złotych, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000,00 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 400.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.824.885,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§3. Nadwyżka budżetu w kwocie 375.000,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.000.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.375.00,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.804.000,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.843,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
§8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 284.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 złotych.
§9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.269.800,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.
§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.000.000,00 złotych.
§11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.000.000,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 złotych,
§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie:
Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie zapisów §10 dokonano korekty kwoty limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 4.000.000,00 złotych, w tym na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 3.000.000,00 złotych.
Przedkładany projekt uchwały budżetowej uwzględnia również autopoprawki Wójta, które są efektem zmian w złożonych przez jednostki planów finansowych. Spowodowały one następujące przesunięcia kwot:
- przeniesiono kwotę 3.000,00 złotych z 852-85228-4170 na 852-85228-4410,
- przeniesiono kwotę 50.000,00 złotych z 750-75023-4300 na 900-90003-4300,
- przeniesiono kwotę 1.990,00 złotych z 852-85203-4010 zadania zlecone na 852-85203-4300 zadania zlecone,
- przeniesiono kwotę 8.360,00 złotych z 852-85203-4010 zadania własne na 852-85203-4300 zadania własne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06