OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/111/2019 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026.

Uchwała Nr XIII/111/2019 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026.

Numer uchwały: 111
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

U C H W A Ł A NR XIII/ 111 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2020 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie - objaśnienia:

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020-2026 uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej, i tak:
1) skorygowano kwoty w pozycji 10.6 "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" i ustalono je w kwotach zgodnych z zawartymi umowami,
2) uzupełniono pominięte w projekcie pozycje dotyczące danych historycznych (Plan 3 kw. 2019 oraz Wykonanie 2019), przy czym planowane wykonanie roku 2019 uaktualniono do kwot zawartych w ostatniej zmianie budżetu na rok 2019 z dnia 30.12.2019r,
3) uaktualniono dane dotyczące roku 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu,Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06