OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/115/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/115/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XIII
Rok: 2019U C H W A Ł A Nr XIII/115/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz .U. z 2019 r., poz.506 ze zmianami ),art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

(-)KAZIMIERZ KURPISZZałącznik do Uchwały Nr XIII/115/2019
z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020

ROZDZIAŁ I

W s t ę p

Celem tego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, promowanie zdrowego stylu życia, oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych służących łagodzeniu skutków społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz .U. 2019 r. poz.2277). Zgodnie z art. 4 ˡ ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez rady gmin.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Włoszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z przepisami w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

ROZDZIAŁ II

Cele Główne Programu

1. Celem programu jest rozwiązywanie istniejących problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom poprzez zmniejszenie ich rozmiaru, a w szczególności
poprzez ograniczenie szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu.
2.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych w Gminie
Włoszakowice.
3. Promowanie zdrowego stylu życia zwłaszcza przez dzieci młodzież.

ROZDZIAŁ III

Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania czynności
zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.
2. Współpraca ze szkołami w zakresie szkoleń, prelekcji, pogadanek dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli, pedagogów szkolnych i innych osób zaangażowanych w problematykę związaną ze

zwalczaniem alkoholizmu oraz innych zagrożeń występujących w rodzinach , przekazywanie
środków finansowych na realizację tych zadań.
3.Organizacyjne oraz finansowe wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia,
instytucje, organizacje kościelne i inne, które będą promowały zdrowy, bezalkoholowy
sposób spędzania czasu.

4. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i jego finansowe wsparcie.

5. Udostępnianie dzieciom i młodzieży możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez
udział w zajęciach takich jak :

- zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia w różnych sekcjach działających na terenie gminy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania własne.

6. Finansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zawierające
elementy wiedzy na temat szkodliwości picia napojów alkoholowych , używania
narkotyków lub substancji podobnie działających.

7. Organizowanie i finansowanie spotkań dzieci, młodzieży, mieszkańców gminy mających na
celu realizację działań promujących życie wolne od nałogów takich jak rajdy rowerowe, piesze
wycieczki, konkursy, koncerty, spotkania, festyny, turnieje, imprezy plenerowe, sportowe i
rozrywkowe ( w tym zakup upominków, poczęstunku i innych rzeczy niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia ).

8. Finansowe wsparcie dotyczące tworzenia miejsc aktywnego wypoczynku na terenie gminy.

9 .Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami szkół i
Zespołem Interdyscyplinarnym.

10. Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy w szczególności :

- motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- kierowanie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia,
- prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- dofinansowanie wyjazdów na kontrole członkom Komisji.
- rozliczenie kosztów pobytu i podróży , związanych z udziałem w szkoleniach, konferencjach,
wyjazdów do Sądu itp.

12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej realizowanej poprzez :
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych ,
- dofinansowanie szkoleń, kursów, zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów , rodziców lub innych osób zajmujących się problematyką alkoholową,
- dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

13. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w szczególności
prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i innych
poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

14. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się
z osobami nietrzeźwymi.

15. Wspomaganie organizacyjne i finansowe działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych zagrażających
życiu społecznemu i rodzinnemu.


16. Realizacja innych zadań z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
które nie zostały ujęte w programie, a mogą okazać się niezbędne do zwiększania skuteczności
oddziaływań w tej dziedzinie.

17. Zadania objęte programem mogą być realizowane i finansowane w trybie przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.ROZDZIAŁ IV

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji:
- przewodniczący komisji - 220 zł,
- członek komisji - 200 zł

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(-)Kazimierz Kurpisz


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06