OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/116/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/116/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer uchwały: 116
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XIII / 116 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się przesunięć dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 555.784,74 złote i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 555.784,74 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.584.306,08 złotych, w tym dochodów bieżących 50.836.794,67 złote i dochodów majątkowych 4.747.511,41 złotych, z czego dochody związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 4.297.245,38 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1.Dokonuje się przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi ogółem 47.311.342,16 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 29.696.417,71 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 166.900,00 złotych i wynoszą 17.495.664,46 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 154.900,00 złotych i wynoszą 12.200.753,25 złote,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą 2.294.410,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 12.000,00 złotych i wynoszą 14.636.025,95 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 344.488,50 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 340.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których ogólna kwota nie zmienia się i wynosi 15.354.993,24 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 59.759.341,56 złotych, w tym wydatków bieżących 47.311.342,16 złotych i wydatków majątkowych 12.447.999,40 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06