OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/118/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Uchwała Nr XIII/118/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Numer uchwały: 118
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 184 z dnia 7 stycznia 2020 r.)

Uchwała Nr XIII/118/2019
Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Włoszakowice, za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka o pojemności:
1) 40 l - 32 zł;
2) 60 l - 36 zł;
3) 90 l - 40 zł;
4) 120 l - 50 zł;
5) 240 l - 52 zł;
6) 660 l - 135 zł;
7) 1100 l - 220 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się górne stawki opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych w wysokości podwójnej górnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 wynoszą:
1) 40 l - 64 zł;
2) 60 l - 72 zł;
3) 90 l - 80 zł;
4) 120 l - 100 zł;
5) 240 l - 104 zł;
6) 660 l - 270 zł;
7) 1100 l - 440 zł.
3. Za pojemnik o innej pojemności określa się górne stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności przy zastosowaniu stawki za pojemnik 1100 l ustalonej odpowiednio w ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 7.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 20,00 zł za 1m³ odebranych nieczystości ciekłych.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 uwzględniają podatek VAT, koszt transportu oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06