OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Numer uchwały: 50
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII / 50/07
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25.06. 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327), oraz art. 32 ust.1, 37 ust. 2 pkt. 5 i art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 104 poz. 708) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych E.M.N. położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki oznaczonej numerem działki 974 o powierzchni 0,0332 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 26619 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkiem letniskowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego za cenę nie niższą niż dwu krotność ceny wynikającej z operatu szacunkowego tej działki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr VIII/50 /07 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25.06.2007r.


Użytkownicy wieczyści gruntu zabudowanego budynkiem letniskowym, oznaczonego numerem działki 974 położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki złożyli wniosek w sprawie sprzedaży tej nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującym prawem grunty oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, zatem wymienioną nieruchomość proponuje się przeznaczyć do sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości została ustalona jako dwukrotność ceny wynikającej z operatu szacunkowego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06