OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia z ainkaso

Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia z ainkaso

Numer uchwały: 51
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VIII/51/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2007 r.


w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zamianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 roku nr 48, poz. 327) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 roku, nr 245, poz. 1775) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 roku, nr 245, poz. 1775) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 roku, nr 245, poz. 1775) i art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 roku, nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Zarządza się na terenie Gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Boszkowo, Bukówiec Górny, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych.

§ 2


Na inkasentów poboru podatków o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby
na terenie sołectwa:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy
3) Charbielin - Helena Sobecka
4) Dłużyna - Aniela Poloszyk
5) Dominice - Ludwik Mrozkowiak
6) Grotniki - Andrzej Czajka
7) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland
8) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak
9) Sądzia - Zenon Poloch
10) Skarżyń - Stanisław Grochowy
11) Zbarzewo - Jan Michalewicz
12) Boszkowo - Aleksy Zaremba

§ 3

Ustala się procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście zainkasowanych przez inkasenta w wysokości:
1)3,0 % w sołectwach wymienionych w § 1 za wyjątkiem przewidzianych w pkt. 2 niniejszego paragrafu,
2)w sołectwie Bukówiec Górny – 2,5 %.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5


Traci moc Uchwała Nr XI/94/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy


(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06